Regulamin klubu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS mieszczącej się na Os. Piastowskim 25 w Poznaniu, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS, czy też innych osób korzystających z usług siłowni.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie także osób korzystających z usług siłowni na podstawie zakupu jednorazowych biletów wstępu do siłowni, oraz korzystających z siłowni na podstawie kart benefit system. Przed pierwszym skorzystaniem z usług siłowni osoba taka zobowiązana jest zwrócić się do pracowników siłowni w celu udzielenia jej informacji związanych z prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń oraz korzystaniem z urządzeń znajdujących się w siłowni.

II CENY I ZAKRES USŁUG:

 1. Siłownia SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS umożliwia korzystanie z następujących usług: sala maszyn siłowych, cardio, wolnych ciężarów, salki fitness, za dopłatą trening personalny, konsultacja dietetyczno-treningowa wg stawek trenerów.
 2. Siłownia zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług dodatkowych.
 3. Cennik usług świadczonych w siłowni jest ustalany przez Kierownictwo siłowni i podawany do publicznej wiadomości.
 4. Opłata za korzystanie z siłowni jest uiszczana \”z góry\”, przed wydaniem karnetu. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Karty ze zniżką studencką przeznaczone są dla posiadających ważną legitymację studencką.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI

 1. Karnet siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie siłowni oraz szatni.
 2. Godziny otwarcia siłowni są wywieszone na drzwiach wejściowych, kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia siłowni (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie zaistnienia uzasadnionych potrzeb.
 3. Siłownia jest zamknięty w dniach: ustawowo świątecznych.
 4. Siłownia może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie siłowni jest zaplanowane, kierownictwo powiadomi o tym fakcie poprzez zamieszczenie stosownych informacji w recepcji siłowni. W takim wypadku karnet ulega przedłużeniu o czas niemożności korzystania z usług siłowni.
 5. Osoby korzystające z siłowni są zobowiązane do nie zakłócania spokoju i porządku w siłowni oraz nieutrudniania innym możliwości korzystania z usług siłowni.Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do powstrzymania się od działań mogących spowodować zniszczenie lub uszkodzenie mienia siłowni, a także zanieczyszczenie terenu siłowni. Osoby korzystające z siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie siłowni, a także za szkodę w mieniu siłowni.
 6. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia po sobie ładu i porządku.
 7. Osoba korzystająca z siłowni zobowiązana jest po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.
 8. Osoby korzystające z siłowni nie mogą korzystać z swoich prywatnych trenerów w siłowni.
 9. Z pomieszczeń i urządzeń siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS ćwiczący powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników siłowni lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji pracowników siłowni i trenerów.
 10. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek czy uszkodzeń urządzenia lub wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzenia, w tym związanych z zalecanym obciążeniem, ćwiczący ma obowiązek, przed przystąpieniem do ćwiczeń na danym urządzeniu, zgłosić ten fakt pracownikom siłowni. W przypadku ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego ćwiczący ma obowiązek poprosić o asekurację pracownika siłowni.
 11. Niezwłocznie po przyjściu do siłowni, ćwiczący jest zobowiązany do zmiany ubioru i obuwia w szatni. Zmienione ubranie przechowywane jest w danym dniu, na czas korzystania z usług siłowni w zamykanej na klucz indywidualnej szafce.
 12. Przed pobraniem kluczyka do szafki należy sprawdzić czy nie jest on uszkodzony. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji siłowni. Opłata za zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szatni wynosi 25zł.
 13. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.
 14. Siłownia SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ćwiczących przechowywane w szafkach lub pozostawione w innych miejscach na terenie siłowni.
 15. Rzeczy wartościowe ćwiczący wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Siłownia nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych.
 16. Podczas wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu siłowni oraz instrukcji i wskazówek trenerów i pracowników siłowni.
 17. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni, ćwiczący zamierzający podjąć ćwiczenia zobowiązany jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.
 18. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków,przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 19. Ćwiczący w siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń , ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń i zgłoszenia tego faktu pracownikom siłowni.
 20. Korzystać z siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS może osoba, oświadcza zgodnie z prawdą , że jest dobrego stanu zdrowia, nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń znajdujących się w siłowni.
 21. Ćwiczący, korzysta z usług siłowni na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem siłowni żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług siłowni.
 22. Osoby naruszające zasady porządku w siłowni będą proszone o opuszczenie obiektu.
 23. Ćwiczący nie są upoważnieni do samodzielnego obsługiwania sprzętu RTV znajdującego się na terenie siłowni.
 24. Skorzystanie z dodatkowej usługi treningu indywidualnego wymaga wcześniejszego ustalenia terminu treningu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wystawienie ich treści w recepcji siłowni.
 2. Wykupienie karnetu siłowni SŁODKIEWICZ GYM & FITNESS jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem obowiązującym na siłowni i równoznaczne z jego akceptacją.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.