REGULAMIN/RODO

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek, będzie Anna Słodkiewicz i/lub Radosław Słodkiewicz, działający jako wspólnicy FIT FOR FUN S.C. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w programie do obsługi klubów fitness i przypisane do karnetu, jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (karnet upoważnia do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali siłowni i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness).

- weryfikacji Twojej tożsamości;

- obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;

- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego z siedzibie klubu sportowego Słodkiewicz Gym and Fitness).

Będziemy także przetwarzać także Twoje dane osobowe, które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz w/w danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usługi.

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku  przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.  

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 10 lat od daty wykonania umowy.

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest wykupienie karnetu
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet wstępu,

zwany w dalszej części Regulaminu Karnetem.

 1. Klubowicz przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

dostępnym w Klubie.

 1. Karnet można nabyć tylko w Klubie.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest

posiadać pisemne zezwolenie opiekuna lub osoby prawnie odpowiedzialnej na korzystanie z usług

siłowni.

 1. Karnet wydany wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia osobie trzeciej( w celu weryfikacji,

zrobione zostaje również zdjęcie do karty osobowej klubowicza w programie komputerowym

obsługującym karnety, na które to zdjęcie klubowicz wyraża zgodę poprzez wykupienie karnetu)

Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.

 1. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innym dokumentem ze zdjęciem,

potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.

 1. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren Klubu osobie, która nie

okaże karnetu bądź jeżeli dane widniejące na karnecie będą odmienne od danych znajdujących się na

dokumencie okazanym.

 1. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu

zagubienia lub kradzieży w Klubie, za okazaniem dokumentu tożsamości.

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu musi spełnić następujące warunki:
 2. a) zapoznać się i zaakceptować warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie(wykupienie karnetu jest

równoznaczne z akceptacją Regulaminu obowiązującego w klubie Słodkiewicz gym&fitness) dodatkowo podpisać przedstawiony regulamin.

 1. b) Przez podpisanie regulaminu, klubowicz oświadcza, że jest w stanie psycho - fizycznym pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub Słodkiewicz Gym&Fitness (korzystanie z sali siłowni oraz zajęć fitness).
 2. c) Podpisanie przez klubowicza obowiązku informacyjnego o sposobie zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych i wizerunku, przez administratora danych czyli Fit For Fun. s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, który jest właścicielem Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness. Przez podpisanie tego obowiązku klubowicz oświadcza, że zgadza się na warunki przestawione przez administratora w tym obowiązku.
 3. Regulamin Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness oraz obowiązek informacyjny o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych i wizerunku, o których mowa powyżej , muszą być podpisane w obecności właściciela lub pracownika klubu.
 4. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach

prowadzonych w Klubie.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi

obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju

ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 1. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu

żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną

przez innych użytkowników Klubu – innych Klubowiczów bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie

Klubu.

 1. Karnet może zostać zwrócony przez SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS w trybie natychmiastowym, jeżeli

kontynuacja karnetu może zaszkodzić reputacji i interesom, w szczególności z powodu, agresywnego

lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia

społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
 2. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.slodkiewiczgym.pl
 3. SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.
 4. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, określonych rodzajem zakupionego

karnetu, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i

dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Klubowiczów.

 1. Właściciele Klubu mogą podjąć decyzję o zamknięciu Klubu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub

lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, poprzez wywieszenie stosownej informacji w

ogólnodostępnym miejscu w Klubie.

 1. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów

sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy

zamknięcie Klubu jest zaplanowane, włąściciele Klubu powiadomą o tym Klubowiczów z

wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na

ten temat.

 1. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Klubowicza rzeczy.

 1. Rzeczy wartościowe Klubowicz winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 2. Szafki odzieżowe w szatniach Klubu są zamykane kluczem wydawanym na podstawie okazania Karnetu.
 3. SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS nie zwraca równowartości rzeczy pozostawionych przez Klubowiczów

szafkach.

 1. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i

w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.

 1. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie

Klubu.

 1. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia.

Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej.

 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje odpowiednie obuwie i ubiór

sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe na zmianę.

 1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i

narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

 1. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym

Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.

 1. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie Klubu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania

jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładania sprzętu na wyznaczone

miejsce.

 1. Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na sale ćwiczeń siłowych, aerobiku i innych pomieszczeń

szklanych i otwartych naczyń, oraz plecaków i toreb sportowych.

 1. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których

wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom, lub mogłoby

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

 1. Zabrania się wprowadzania dzieci poniżej 16 roku życia na sale ćwiczeń.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu

w uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź

czynności konserwacyjnych.

 1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobik oraz innych zajęć grupowych, jeżeli liczba

zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób lub jeżeli nie z winy klubu instruktor nie pojawi się

na zajęciach.

 1. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

dokonywania zapisu na takie zajęcia.

 1. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie przy barze Klubu.
 2. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed

zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

III. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, która jest właścicielem Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness. Kwestie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych są regulowane pismem o obowiązku informacyjnym na temat zbierania przetwarzania i udostępniania danych oraz udostępniania wizerunku, przez administratora czyli Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz i przedstawiona klubowiczowi przed przystąpieniem do umowy.
 2. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania po wcześniejszym zgłoszeniu administratorowi danych.
 3. UWAGI
 4. W zakresie nieuregulowanymi niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

 1. Spółka Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz jest uprawniona do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie

godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na

co Klubowicz wyraża zgodę.

 1. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia z naszej bazy, tym samym rezygnując z naszych usług.

SLODKIEWICZGYM.PL

Os. Piastowskie 25,
61-148 Poznań, Poland

+48 (0) 515-297-077
+48 (0) 500-733-440

slodkiewiczgym.pl

© 2017-2020r. slodkiewiczgym.pl. All Rights Reserved. WebMaster - Tomasz Z.